خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه حسابرسی است که عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری که شامل ( ترازنامه، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد) و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی می باشند. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها ، پرسش از منابع داخلی و خارج از شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ، شواهد لازم را جهت بررسی صورتهای مالی جمع آوری می کنند.