خدمات اداری

خدمات اداری

رشد سریع جوامع موجب تغییر روش های سنتی کسب و کارها به روشهایی نوین و تخصصی شده است. همچنین فعالیتهای جاری یک سازمان به حوزه های مختلف مالی، اداری، عملیاتی و … تقسیم بندی شده و نحوه برقراری ارتباط بین این حوزه ها، اهمیتی فراوان یافته است. آیین نامه ها و فرم های مورد نیاز اختصاصی هر سازمان، نحوه تعامل و ارتباط این حوزه ها را نمایان می سازد. در واقع هرچه این موضوع تخصصی و صحیح پایه گذاری شده باشد، سلسله مراتب و نظام لازم برقرار و شکیل خواهد بود. بر اساس تجربیات به دست آمده طی سالها فعالیت و مشاهده کسب و کارهای مختلف، سازمان هایی که آیین نامه ها و فرم های خود توجهی نداشته اند، نظم و ساختار مناسبی هم ندارند؛ همواره مدیران و کارکنان از این حیث دچار مشکلات فراوانی شده، در نتیجه روند سازمان نزولی خواهد بود. در مقابل چنانچه مدیران با در نظر گرفتن سرعت عمل لازم، جوانب امر را مدنظر قرارداده باشند، سازمان هرگز شکل نظم یافته و اصیل خود را از دست نخواهد داد. کافی است ورود و خروج پر تعداد کالا در یک انبار بدون آیین نامه و فرم انبار را تصویر کنید. گروه مالی و مالیاتی بتا با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود در این امر، به صورت تخصصی این خدمات را عرضه می نماید.