شروع فعالیت های جدید گروه مالی و مالیاتی بتا

شروع فعالیت های جدید گروه مالی و مالیاتی بتا (https://betaacc.ir) با خدمات زیر :

خدمات مشاوره مالی
خدمات وکالت مالی
خدمات حسابداری
خدمات ثبتی
خدمات پرسنلی
آموزش و اعزام حسابدار

جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه مالی و مالیاتی بتا تماس حاصل نمایید.

شروع فعالیت های جدید گروه مالی و مالیاتی بتا